Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

A Cívis Nyomda Kft. (székhelye:4033 Debrecen, Veres Péter utca 31 : cégjegyzékszám:09 09 034276; adószám:32058772-2-09;
képviseli: Kovács Balázs ügyvezető) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatásnak.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Jelen adatkezelési tájékoztató a (https://myboom.hu) weboldalon található webáruház működtetése során történő személyes
adatkezelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A tájékoztató elérhető weboldalunkon a következő linken:
https://Weblap.hu /adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

A webáruház célja a Szolgáltató végfelhasználó ügyfeleinek (természetes vagy jogi személyeknek, egyéb szervezeteknek)
termékekkel történő kiszolgálása. Erre tekintettel a Szolgáltató az üzemeltetéssel kapcsolatban elsődlegesen a szerződés teljesítése
érdekében szükséges adatokat tart nyilván. Nem természetes személy ügyfeleknél elkerülhetetlen az is, hogy Szolgáltató a céges
partnerek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyes adatait is kezelje, mely adatkezelésekre szintén a jelen
Tájékoztató irányadó. Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeivel összhangban és azzal összefüggésben kell
alkalmazni.

A Felhasználó mind a honlap használatával, mind a webshop-ba történő regisztrációval elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató
tartalmát.

Adatkezelő jogosult jelen Tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A
Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1. Értelmező fogalmak

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható
természetes személy, ideértve jelen a nem természetes személy Felhasználók által megadott természetes személy
használókat is (rendelésre és termék átvételre jogosult személyek, kereskedelmi és áruforgalmi kapcsolattartók);

2. Felhasználó: a weboldal (https://civis-nyomda.cool-shop.eu) honlapot és/vagy a webshopot használó Érintett (ideértve az
egyéni vállalkozót és az egyéni céget is) vagy nem természetes személy egyéb más felhasználó;

3. Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („Érintettre”) vonatkozó
bármely információ;

4. Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; Jelen weboldal ilyen jellegű adatok gyűjtését, tárolását nem
végzi.

5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,
amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6. Adatkezelő: Cívis Nyomda Kft (székhelye:4033 Debrecen, Veres Péter utca 31, cégjegyzékszám:09 09 034276; adószám:
32058772-2-09; képviseli: Kovács Balázs ügyvezető);

7. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

8. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, különös tekintettel a Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságra
(1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., cégjegyzékszám: 01 09 078573,
adószám: 10593756-2-43; képviseli: Fehér László ügyvezető);

10. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem
azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A jelen Tájékoztatóban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a
továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2018. évi XXXVIII.tv törvény (a
továbbiakban: Info tv.) – által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos
jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

III. Alapelvek

1. Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

1. a) Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. b) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal
össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(„adattakarékosság”);
4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen
a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
7. g) az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

2. Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint
módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

3. Az igénybe vevőnek (Felhasználónak) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és
a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. Felhasználó ezzel a
jogával a IX. fejezetben meghatározottak szerint jogosult élni.

1. Felhasználó felelősségi köre

1. Amennyiben a Felhasználó nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét a webshop-ba történő
regisztráció során vagy annak használatával összefüggésben, a Felhasználó kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok
megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét
Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz
eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár
összegét Adatkezelő a Felhasználóra továbbháríthatja.

2. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –
naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Felhasználó felelőssége, hogy a megadott adatok pontosak legyenek, felelős továbbá ezek naprakészen tartásáért is.
Felhasználó az adatokban bekövetkezett változásokat köteles a regisztrációs felületen haladéktalanul átvezetni, az adatokat
módosítani. Felhasználó az adatmódosítást kezdeményezheti az Adatkezelőnél is, az Adatkezelő IX. fejezetben
meghatározott elérhetőségein.

3. Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A
18 év alatti kiskorúak a webshop-ot nem használhatják, ilyen személyek a webshop-ba nem regisztrálhatók. Ennek betartása
a Felhasználó felelőssége.

1. Az egyes adatkezelési célok és ezek feltételrendszere

Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

1. Szállítási keretszerződés megkötése és teljesítése webshop-on keresztül történő vásárlás érdekében

A Felhasználó a webshop-ba azon célból regisztrál, hogy az Adatkezelővel szállítási keretszerződést kössön. A szállítási
keretszerződés alapján a Felhasználó jogosult a webshop-on keresztül vásárolni, azaz egyedi megrendeléseket leadni, melyek a
keretszerződés során létrejött egyedi megállapodásnak minősülnek a webshop Általános Szerződési Feltételei értelmében.

Annak érdekében, hogy a felek a keretszerződést és az egyedi szerződéseket teljesíteni tudják, szükség van arra, hogy a Felhasználó
maga, vagy a Felhasználó nevében eljáró egyes Érintettek (pl.: vezető tisztségviselők, rendelésre jogosult munkavállalók, megrendelt
áruk átvételére jogosult munkavállalók/megbízottak, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók) bizonyos
kapcsolati adatait az Adatkezelő kezelje.

Kezelt személyes adatok természetes személy esetén:
E-mail cím, Jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), Ügyintéző vezetéknév, Ügyintéző keresztnév, Mobiltelefon, bruttó árak
megjelenítése, Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, hírlevél
feliratkozás: igen/nem, regisztráció időpontja, kedvencek listán tárolt termékek, saját nyomatatók adatai és listára kerülés időpontja

Kezelt személyes adatok egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság esetén:
E-mail cím, Jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), Ügyintéző vezetéknév, Ügyintéző keresztnév, Mobiltelefon, bruttó árak
megjelenítése, Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, hírlevél
feliratkozás: igen/nem, Cégnév, adószám, regisztráció időpontja, kedvencek listán tárolt termékek, saját nyomtatók adatai és listára
kerülés időpontja, költséghelyek keretösszegei és ahhoz rendelt ügyintézők, valamint a rendelések adatai.

A szerződés teljesítése, mint fő cél alapján az Adatkezelő a következő alcélokból kezeli a személyes adatokat:

● keretszerződés és/vagy egyedi szerződés létrehozása, módosítása, megszüntetése: a természetes személy Felhasználó (pl.
egyéni vállalkozó, egyéni cég) egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához,
megszüntetéséhez (adatok körét ld. fent). A Felhasználó a regisztráció során, mely a keretszerződés létrejöttét eredményezi,
köteles megadni bizonyos személyes adatokat (természetes személy Felhasználó, nem természetes személy Felhasználó
vezető tisztségviselője és kapcsolattartók fent felsorolt adatai);
● ellenszolgáltatás (vételár és egyéb költségek) megállapítása és megfizetése, számlázás: Adatkezelő kezeli a természetes
személy Felhasználóknak és a Felhasználók pénzügyi kapcsolattartójának adatait a számlázás, a vételár és egyéb költségek
megfizetése, és a fizetéssel kapcsolatos egyes kérdések rendezése érdekében;
● megrendelt termékek el-/kiszállítása: Adatkezelő a megrendelt termékeket a Felhasználó által megjelölt címre kiszállítja, vagy
az az Adatkezelő telephelyén átvehető. A termékek átadhatósága érdekében Adatkezelő bekéri a termék átvevőjének nevét
és személyi igazolvány számát, melyet a helyszínen ellenőriz. Az Adatkezelő által megvalósított kiszállítás esetén Adatkezelő
jogosult a termék átvevőjeként megjelölt kontaktszemély adatait (név, telefonszám) a fuvarozó megbízottjának átadni
(megbízott fuvarozók listáját ld. lentebb).

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése, valamint a Felhasználó regisztrációval megadott
hozzájárulása és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben
oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy
személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

Az adatkezelés időtartama:

● befogadott regisztráció: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem
tovább, mint a keretszerződés megszűnése (regisztráció törlése), kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül
történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az
Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig
kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén, jogos érdek alapján). A jogalap és/vagy cél változásáról az
Érintett értesítést kap.
● elutasított regisztráció: elutasított regisztráció esetén az elutasítás okát az Adatkezelő a saját maga számára megjegyzésben
rögzítheti. Az elutasítás időbeli hatályának végén törli az Adatkezelő az elutasított regisztráció adatait.

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére,
például kiszállítás esetén, ld. fent. Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő
adatok biztonságáról (ld. a VII. fejezetet is).

A szerződés teljesítésével kapcsolatban az Adatkezelő alvállalkozót vesz igénybe általános jelleggel, aki az Adatfeldolgozó. Az
Adatfeldolgozó a webshop szoftver tulajdonosa, és üzemeltetési támogatást nyújt az Adatkezelőnek az áruértékesítési szerződés
teljesítéséhez. Az Adatfeldolgozó ebben a jogviszonyban az Adatkezelő Adatfeldolgozójaként is eljár, amennyiben a Felhasználó által
megadott személyes adatok az Adatfeldolgozó részére teljeskörűen átadásra kerülnek a szerződés teljesítése érdekében. E körben az
Adatfeldolgozó végzi különösen a logisztikai feladatok összességét (különös tekintettel a megrendelés összeállítására, csomagolására,
fuvarozó részére történő átadására is), illetve egyéb kisegítő feladatokat is ellát (például: szerverszolgáltatás, IT support, hírlevélküldés
támogatása).

A kiszállítással kapcsolatban az Adatfeldolgozón túlmenően a következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására:

1. a) Waberer's International Zrt.
Cím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

1. b) SCH TRANS Kft.
Cím:1035 Bp. Miklós u. 37

1. c) Innight Hungary Kft.
Cím: 2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz.

1. d) Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1045 Budapest, Berni u. 1.

1. e) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

2. Direkt marketing üzenetek és hírlevelek küldése

Adatkezelés jogalapja: Felhasználónak és az Érintetteknek lehetőségük van az általuk kezelt regisztrációs felületen hírlevélre és egyéb
direkt marketing tevékenységre feliratkozni. A Felhasználó és Érintett a feliratkozással hozzájárul a regisztrációkor megadott adataik
(elsődlegesen: e-mail cím) direkt marketing és hírlevél küldési célokból történő felhasználásához az Adatkezelő által. Felhasználó
és/vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a regisztrációs felületen, vagy Adatkezelő felé intézett ilyen irányú
kéréssel (ld. a IX. fejezetet is), illetve hasonló módon adatai ilyen célú kezelésével szemben tiltakozással élhet.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de nem tovább, mint a
regisztráció megszűnése, vagy az Érintett törlése a regisztrált személyek közül.

Adattovábbítás: Adatkezelő direkt marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik
személynek, kivéve az Adatfeldolgozót.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja hozzájárulását a fent meghatározott célú
adatkezeléshez, nem értesül közvetlenül az Adatkezelő által meghirdetett akciókról, bevezetésre kerülő új termékekről, stb. A
termékekre vonatkozó kedvezmények, új termékekre vonatkozó információk a webshop-ban egyébként az egyes termékeknél
fellelhetők, tehát az Érintett nem esik el a kedvezményektől, ha a terméket közvetlenül a webshop-ban megtekinti, csak összefoglaló
módon nem kapja meg.

3. Követelések érvényesítése

Amennyiben a keretszerződésből és/vagy az egyedi szerződésből bármilyen igény származik a Felhasználóval szemben, vagy a
Felhasználó kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a keretszerződés alatt és megszűnését követően is
jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait. Felhasználó a regisztrációval ehhez kifejezetten
hozzájárul, és gondoskodik arról, hogy az Érintettek hozzájárulását is beszerezze.

Adatkezelés jogalapja: az ilyen célú adatkezelés jogalapja a Felhasználó fentiek szerinti hozzájárulása, mely arra irányul, hogy az
igényérvényesítésre jogszerű keretek között és gördülékenyen, idő- és költséghatékony módon kerülhessen sor.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de
nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve a hozzájárulás visszavonása, kivéve, ha jogszabály az
adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek az adatok megőrzésre.

Adattovábbítás: Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére
történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében,
esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az
Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

4. Honlap használata

A honlapot használók (regisztrált és nem regisztrált Felhasználók) a honlap használatával elfogadják a https://civis-nyomda.cool-
shop.eu weboldalon elérhető honlaphasználati szabályzatot, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A honlap más honlapokra történő hivatkozásokat is tartalmazhat. E körben az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy semmilyen
felelősséget nem vállal a más honlapokra történő hivatkozás alapján a felhasználó által elért honlapok adatvédelmi és adatkezelési
eljárásrendjéért, előírásaiért. Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat
rendelkezései e honlapokra nem terjednek ki.

A honlap által használt cookie-k tekintetében ld. a VI. fejezetet.

1. Adatok kezelése

Adatkezelő a webshop üzemeltetése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:

1. Webáruházakra jellemző cookie-k

Webáruházakra jellemző cookie-k a webáruház működtetéséhez szükséges cookiek és nem perszonalizált általános viselkedést
követő cookiek.pl „bevásárlókosárhoz, készlet foglaláshoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem
szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől/Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos
célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az Érintett vagy a Felhasználó által kifejezetten
kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok.

Az adatkezelés időtartama:
1. a) a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart,
2. b) vsuser cookie esetén tevékenység után 1 hónapig tart,
3. c) VS_AUTH cookie esetén 2028. dec. 31-ig tart,
4. d) browserDownloaderNewerAgain_cookie esetén tevékenység után 1 évig tart.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.

2. Google Analytics

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata
során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről
bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

3. Webes naplózás

Adatkezelő a webshop használata során webes naplózást is alkalmaz. Az adatkezelés célja a Felhasználó webes tevékenységének
nyomon követhetősége a szerződés teljesítése érdekében (teljesítés megrendelésnek való megfelelőségének igazolhatósága).

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

A webes naplózással kapcsolatban tárolt adatok: események időpontja, felhasználó neve, érintett neve, forrás url, IP cím, web
böngésző típusa, megtekintett URL-ek, weboldalra érkezés/ távozás időpontja.

Ezen kívül naplózásra kerül a webáruházban lévő funkciók használata és a funkciók paraméterei.

A webes naplózás tekintetében az adatkezelés időtartama az archiválásig tart

A webes naplózás adatai továbbításra nem kerülnek.

VII. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

1. Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

– az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
– csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében
szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
– az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az
adatok biztonságáról;
– gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem
kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

● hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az
Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Hatósági megkeresésre vagy
bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
● Adatfeldolgozó hozzáférési jogosultsága: az Adatfeldolgozó mint a webáruház szoftvertulajdonosa és mint az Adatkezelő
általános alvállalkozója a webáruházban rögzített adatokhoz teljeskörűen hozzáfér. A hozzáférés célja az Adatkezelő
megbízásából történő szerződés teljesítése. Adatfeldolgozó az Adatkezelő által továbbított megbízásait Adatfeldolgozóval
kötött megállapodása alapján alvállalkozón keresztül teljesíti.
● adatfeldolgozók részére történő adatátadás: az Adatkezelő a kiszállítási szolgáltatás keretében jogosult az Érintett adatait a
kijelölt fuvarozónak/alvállalkozóknak, mint a teljesítésben résztvevőknek átadni.

A fentiekben meghatározott eseteken kívül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban is adhat ki az Adatkezelő
adatot harmadik személynek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapelvek szigorú betartásával.

3. Adatok fizikai tárolása

Az adatok kezelése és feldolgozása, valamint az adatok biztonsági mentése Magyarország területén történik, az Adatkezelő
tulajdonában álló szervereken. A kiszállítási szolgáltatás keretében a fuvarozók által megvalósított adatkezelésre nézve a fuvarozók
adatvédelmi előírásai irányadók.

Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses
biztosítékokkal biztosítja. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

4. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok
megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha
jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban
meghatározott ideig jogosult tárolni.

VIII. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére,
különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása,
elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó
illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az
adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel
tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy
elvesztéssel szemben védve legyenek.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja

1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő
használatának megakadályozását;
3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely
szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus
adatfeldolgozó rendszerekbe;
5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
6. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

1. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

1. a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt
adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat;
2. b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az
adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik
személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált
döntéshozatal, garanciák, stb.);
3. c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
4. d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
– az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
– az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
– az adatkezelés jogellenes
– jogi kötelezettség előírja a törlést
– az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;
1. e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az
esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési
célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
2. f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb
esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
3. g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló
adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
4. h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az info@civis-nyomda.hu e-mail címen illetve a
webáruházban lehet benyújtani a webáruházban található GDPR menüpont alatti űrlapon, vagy az Adatkezel Cívis Nyomda Kft. 4033

Debrecen, Veres Péter utca 31. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos
jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles , de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi
felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra
jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről, vagy a regisztrált webes felületről beérkező
megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő
jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról,
szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes
esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a
döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó
kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az
ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken
(info@civis-nyomda.hu e-mail címen, illetve a webáruházban található GDPR menüpont alatti űrlap kitöltésével, vagy a Cívis Nyomda
Kft., 4033 Debrecen, Veres Péter u.31 levélcímen). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás
megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a
bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Kelt: Debrecen, 2023. január 2.

Budapest, 2022.12.22.